Mudel:Anatumia fiur

Parcc del fiùr
GinecèoCoròlaCáles (botánica)StamÒvulo (botànica)Òvulo (botànica)Ovàre (botànica)StìgmaStil (botànica)Ovàre (botànica)GinecèoCoròlaPétaloCàlesSépaloPereànseAntéraFilamènt (botànica)AndrocèoStamAs fiuràlNetàrePedùncolConetìfAntéraPòlenStamOvàre (botànica)Parcc del fiùr
Parcc del fiùr madür.
Schìsa söi nòm per nà al sò artìcol. (Arda l'ilüstrasiù)