Borlada de Costantinopel

Lombard Quell articol qì l'è scrivud in Lombard, cond l'ortografia Scriver Lombard.
Vedrína
Vedrina
Qest articol qì l'è assee ben fait Vedrina

La borlada de Costantinopel (in grec: Ἃλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως; in turc: İstanbol'on Fethi, Conquista de Istanbul) l'è staita la conquista otomana de la capitala de l'Imper Bizantin ind el 29 de maj del 1453. La toma de la citaa l'ha segnad la fin de l'Imper d'Orient, qe al durava de circa mella agn; i territore restaits i sarà conquistads ind el jir de poc agn (la Morea ind el 1460, e l'Imper de Trebisonda, stat bizantin indipendent nassid despò de la IV croxada, ind el 1461).

La borlada de Costantinopel, miniadura francesa de l'istess temp (XV sec.)

L'assede, guidad del sultan Maomet II, de apena 21 agn, l'era començad duu mis inants. I bizantin i era guidads de l'imperador Costantin XI Paleolog, incoronad ind el 1448.

Dei storeg i dovra la data de la toma de la citaa per segnar la fin del Medioev.

Ol contestModifiché

 
Ol Mediterraneo oriental ind el 1450.

I Turc Otoman i era rivads ind l'Anatolia a'l prencepe del XIV secol. Ind el 1331 i hera conquistad Nicea, la principal citaa bizantina de la rejon; ind el 1354, grazie a la guerra civil intra l'imperatrix Ana de Savoia e 'l Joann VI Catecuzen, i hera ciapad Gallipol, qe l'era insé deventada una testa de pont ind i Balcan. Ind el 1361 l'era la volta de Adrianopel (ciamada de i turc Edirne), qe ind el 1365 la deventerà la nœva capital otomana. A l'Imper Bizantin i restava adoma Costantinopel, Tessalonega (perdida ind el 1422) e la Morea. La capital (enclav bizantina in territore otoman) la sarà assediada plu volte, ma senza resultads. Ind el 1394 la bataia de Nicopel e ol rivar del Tamerlan, qe al vencerà i Otoman ind la bataia de Ankara (1402), i salverà la citaa. Ind el 1422 i Otoman i sarà fermads sota i mure de Teodosi.

Ind el 1444 la bataia de Varna, con la distruzion de l'armada cristiana, la segnerà la fin dei tentativ ocidentai de descaçar i turc de i Balcan. Prope in qesta ocasion, l'è stait ciar ol pericol, per i turc, de hir-ga miga ol control total del Streit dei Dardanei: prima del rivar dei trœpe fresqe de l'Anatolia, blocade de la flota veneziana (evitada fors grazie ai condizion atmosferege), i Otoman i era dree a perder la guerra, tant qe ol sultan Murad II l'hera domandad un armistizi, in cambe de la cession d'un qualc territore a Serbia e Ungeria.

I preparativModifiché

Maomet IIModifiché

 
Ol Maomet II a'l coo del so esercet, cond arent ol canon de Urban.

Ol Maomet II l'era deventad sultan ind el 1451, a l'età de 21 agn. Joven e ambizios, l'era semper stait ossessionad del penser de conquistar Costantinopel. Ol so pader, ol Murad II, a l'hera slontanad plu volte de la cort per circar de calmar i so ecess.

Una volta indait al poder, l'hera sœbet començad a organizar la presa de la citaa. In del april del 1452 l'indava de dent ol territore imperial, in sœ la sponda europea del Bosforo, e al començava la costruzion de la forteza ciamada Rumeli Hisar, poc de plœ d'una dexina de qilometer a nord de Costantinopel. In quater mis ol lavorar l'era fenid. Insema a la forteza de Anadolu Hisar (prope denacc, sœ qe l'oltra sponda), al rendiva quase impossibel per la citaa i colegaments col Mar Neger (e sovertœt coi colonie jenovese in Crimea). I ambassador de l'imperador bizantin, mandads a protestar, i sarà decapitads.

Ol sultan al fa anc descaçar tœts i grec ind la zona de Edirne; e 'l riverà anc a trasferir-s per tri dé denacc a Costantinopel per studiar i so difese.

A l'istess temp, i è faits i preparativ per ol trasport di canon. Ol plœ grand, costruid da un injegner ungheres de nom Urban (qe prima l'hera circad de far-s ciapar dai bizantin, qe però i g'hera miga i solds), l'era long 8 meter, al sgiaventava di ploc da 600 qili con d'una jitada de un miglio, e al g'hera besogn de 700 omegn per la manotenzion e 60 bœi per tirar-l. Ol beylerbey de la Romelia 'l passerà tœt l'inverno del 1452 a sistemar la strada da Edirne a Costantinopel, per far passar i canon.

L'esercet organisad da Maomet II l'è imponent: plœ de 160000 omegn (ma vergun al dix anc 700000), in tra i quai 12000 janisser, i trœpe scelte. Ol parc artelaria l'è ol plœ grand mai vest. Anc la flota l'era imponent: ol sultan l'era capid qe la ciav de la vitoria l'era circondar la capital bizantina de tœte i bande. I fonts plœ prudents i parla de plœ de cento nav.

Costantin XIModifiché

 
Strutura di Mure de Teodosio.

Prima de deventar imperador ind el 1449, ol Costantin Paleolog l'era stait despota de Morea, e l'hera combatid plœ volte i Otoman.
Dopo la so incoronazion, l'hera comensad a circar di aiœts in ocident, in cambe de l'union de la ciexa ortodossa a qella catolica. Ma la situazion l'era miga favorevola: dopo la bataia de Varna, l'Ungeria (qe l'era in rota col Sacro Roman Impero) e i oltre potense orientai i g'hera miga i forze; França e Ingilterra i era dree a combater la Guerra di Cent Agn; Venezia e Jenova in contrast tra de lor. Adoma ol Papa Nicolò V l'hera respondid a l'apell, e ind el 1452 i era rivads a Costantinopel 200 arcer. Ol 12 de december de l'istess ann la sarà proclamada l'union intra le ciexe, miga senza malumor ind la citaa. I g'era anc di important nobei qe i era miga decorde: per esempe ol Megas Dux Luca Notars al dixiva de preferir i turc a'l Papa. Ind el mentre l'imperador riceviva ol permess dai Venezian de la citaa per ciapar i nav latine per la difesa.

In del jener del 1453 i riva 700 jenoves guidads dal famos condotiero Joann Jostiniani Longo, qe l'è nominad da Costantin comandant del front de terra, col titol de strategos autokrator. Al riva anc un nobel castiglian, don Francisco de Toledo (qe 'l dixiva de vesser un discendent di Comnen), e al se jonta ai difensor anc ol prencep Orkhan, pretendent al trono otoman qe al viviva a Costantinoli.

Ol total di forze l'è miser: 4000 soldads bizantin, 2000 forester, 983 citadin grec (in tra i quai anc di monaci), per difend i circa 22 qilometer de la cerca di mure.

La flota la contava 37 nav, circa mitaa latine, protejide da la granda cadena del Coren d'Or. I jenoves de Pera, ol quarter sœ l'oltra riva del Coren, i s'era diqiarads neutrai, ma i hera dait ol permess de tacala ind la so banda.

L'assedeModifiché

 
Sqierament di trœpe e di comandants ind el assede

I Otoman i comença a bombardar i Mure de Teodosi ol 6 de avril, in seguet al refut de l'imperador bizantin de consegnar la citaa. Dopo apena do dé, un toc in tra ol palaz di Blacherne e ol Lycus l'era jamò crolad; ma ol dé dopo i difensor i hera jamò rivads a jœstar-l sœ. Intant ol sultan al fa començar a scavar di galerie sœta i mure e a impienir ol fossat.
Grazie al canon de Orban (anc se al pudiva sbarar adoma set volte al dé), i Otomàgn i derv for tants bus in di mure, ma de nocc i bizantin i lavora per sistemar-le con di ploc e di sac de terra; indove ol mur al g'è plœ, i tira in pé di palizade de legn e baril de sabia. Per circar de protejir i mure da i artelarie otomane, i assediads i dovra di tapé de lana e de cœram.
Anc sœl mar i turc i g'ha di dificoltaa: do assalts, ol 9 e 'l 12, per circar de penetrar ind el Coren d'Or, i è fermads da i nav a difesa de la cadena. In di dé dopo, però, i riva di oltre navi de rinforz per ol comandant Balta-oghlu, e insé i turc i riva a controlar tœt ol Mar de Marmara.
Ol 18 un massess assalt ind la zona centrala di mure (la plœ ruvinada dai bombardaments e col fossat impienid), comensad do ore dopo ol tramont, l'è fermad dal Jostinian dopo quater ore e 200 morts in tra i assaltador.
Do dé dopo una minuscola flota greca-jenovesa la rivava a sqivar ol bloc naval e a refœrnir la citaa de armi e de viver.

 
Maomet II al varda i operazion

L'era ciar al sultan qe senza rivar a entrar ind el Coren d'Or e tacar i mure anc da qella banda, i bizantin (anc se poc) i pudiv tegnir la citaa. Vergun al g'hera cœntad sœ qe i Venezian i hera spostad via terra una flota dal Adije al lag de Garda. Insé ol 20 de avril tante mella artijan i comensava a laorar per preparar ol trasport de 72 nav sœ la terra per 4 km, per agirar Pera e entrar ind el Coren d'Or. In qesta ocasion l'è staita fatal la sielta di jenoves de Pera de mantegnir la neutralitaa, perqè i havress pudid sœbet blocar tœt.
I assediads i g'hera adoma una possibilitaa: bruxar la flota nemica con una sortida noturna. Ma i preparativ e i discussion intra i alleads sœ la composizion de la flota i và inanz infina al 28, e la notizia la g'ha ol temp de rivar ai oregie del sultan per mez de un jenoves de Pera. Insé la spedizion l'è un disaster: i cristian i è slontanads e i ha perdid do nav. Ol sultan al fa justiziar i prijoner, e l'imperador al fa l'istess coi so, qe i è decapitads sœ i mure in 260.
Con qesta vitoria i Otoman i hera ciapad un gross vantaj stratejeg. Per collegar ol nœv front con qell di mure de terra, ol sultan l'ha fait costruir un pont (fait con do file de baril legads insema con sora di trav de legn) sœl Coren d'Or.
Ind el mentre, la citaa l'è provada da l'assede: l'imperador al g'ha de ciamar i ric e i ciexe per circar de tirar insema di aiœts per i plœ besognos.
I assalts otoman i è però fermads amò da i difensor, ol 7 de maj (zona del Lycus), ol 12 (dopo qe i è penetrads ind el palaz imperial de le Blacherne) e ol 18 (la granda torr d'assede costruida per l'ocasion l'è faita saltar in aria con di baril de polver da sbar). Ol 23, dopo qe i ha brocad un ufiçal turc, i cristian i riva a cognosser la posizion di galerie sota i mure, e i le fa borlar jo tœte.

L'assalt finalModifiché

Propre ol 23, però, la riva la notizia plœ amara per i difensor: la flota cristana de socors prometida dal Papa l'è anc'mò blocada ind el mar Ejee.
I Otoman, qe i le sà miga, i è dree a decidir cosa far. Una proposta de levar l'assede in cambe de un tribut de 100.000 bisants d'or l'è inviada ai difensor, qe dopo una qualc temp i la refuda.
A la fin, Maomet al decid de tentar un œltem assalt prima de lassar perd. I mure i è bombardade con plœ intensitaa (la palizada del Lycus l'è botada jo) fina al 27 de maj, quand ol sultan al comanda un dé de repos e pregiera per preparar-s a la bataia.
I difensor i è staits visads dei intenzion dei turc de un qualc cristian ind el esercet otoman, e anc lor i se prepara: i è organizade di procession sota i mure con l'icona de la Verjine Odijitria, un œltema messa cristiana (senza distinzion intra catolic e ortodoss) l'è celebrada ind la basilica de Santa Sofia, con la proclamazion de l'union de le do Ciexe. Ol 28, tœts qei qe i era bon de tegnir un arma ind la citaa i è mandats sœ i mure, e i porte de la cerca interna i è serade.

L'assalt al comença ol 29 ai 3. L'armada otomana l'è dividida in quater parts:

 • Ishaq e Mahamud Pasha: sezion meridionala di mure de terra (Porta d'Or), vexin al Mar de Marmara.
 • Sultan Maomet II: sezion centrala, val del Lycus e Porta de San Roman.
 • Zaganos Pasha: sezion setentrionala, Palaz di Blacherne.
 • Hamza Beg: flota greca ind el Coren d'Or.
 
L'assalt di janisser a la Porta de San Roman

Ol sforz principal l'era ind el setor guidad dal sultan, ma i olter comandands i g'hera de tegnir ocupade i trœpe cristiane sœ tœt ol perimeter di mure, per permeter-ga miga de jontar-s ind un pont.

I prim a partir i è i bascibuzuk, i trupe miga regolar, per frurar i difensor. Armads a la lejera, i è obligads a tacar da la polizia militar, jamò pronta a flajelar qei qi torna indree. L'assalt l'è slontanad in do ore, senza problemi per i assediads.
Dopo un olter bombardament, l'è la volta di trœpe regolari, qi met a dura prova i difensor. Ind el setor central, i cristian i tegn dur fina a un ora prima de l'alba, quand un sbar del canon de Orban bota jo la palizada, e 300 turc i entra dent; ma l'istess imperador al se met a la testa di difensor, qi descaça vià i musulman e i sistema i difese. Anc ind la zona meridionala i turc i và vexin a sfondrar, ma i è fermads dai monaci guidads dal princep Orkhan.
Coi difensor provads da una nocc intera de combatiments, ol sultan l'era pront a mandar a l'assalt i janisser, i trœpe cernide del so esercet. Ma dopo un'ora de dura lota, anc qesta volta i difensor i era dree a descaçar i nemix, quand ol Jostinian l'è ferid in manera grev da un colp d'artelaria. L'è miga tant la borlada del comandant a demoralizar i difensor, ma la so pretesa di ciav de la cerca interna per ritirar-s. Sobet di olter i ga và dree, e ind el mentre l'imperador l'è informad qe i turc i è entrads ind la zona di Blacherne, grazie a una posterla (la Kerkoporta) qe vergun l'hera lassad in polarœla, forse dopo una sortida. Ol temp de rivar sœl post e i hera jamò staits descaçads, ma senza l'imperador e ol Jostinian, la porta de San Roman l'è trop debola: un grup de una trentina de janisser, guidad da un jigant de nom Hasan, l'è rivad a conquistar la palizada, anc qe al preze de la metaa di so elements, e a tegner la posizion. Ol caminament intra i do cerqe di mure l'è pien de bus (faits per ciapar la terra per rinforzar la palizada) e la plœ part di soldads bizantin, provads dai combatiments, i ga borla dent, e l'è miga possibel per i difensor crear una difesa eficax sœ la cerca interna di mure.
Quand al riva l'imperador, l'è tarde: g'è tropa jent per cercar de serrar la porta de San Roman, e i turc i è dree a entrar in citaa. Donca, tirade vià le insegne imperiale, al sa bœta ind la sgarugada, indove al trova la mort. Al par qe l'habie diit, prima de indar: "G'è-l miga qé un cristian qe al g'ha voia de ciapar ol mè coo?".

Oramai la citaa l'era perdida, e i œltem difensor i era dree a scapar per circar de protejer i so famee. L'œneg qe al resist anc'mò l'è ol continjent cretes in tre torr di mure del Coren d'Or. A la fin de la matinada i se renderà in cambe de la libertaa. Ol sultan al farà ol so ingress adoma ind el dopo mezdé, a travers la Porta de San Roman.

I conseguenzeModifiché

 
L'ingress de Maomet

Dop de l'ingress di turc in citaa, i è començade i violenze e ol saqej. Al prencepe i otoman i copava tœts i citadin qi trovava, in seguet l'è vegnid ol temp de ciapar di sqiavi (a la fin i sarà 30000). La stessa sort l'è tocada ai tants qe i hera circad refujo ind la Basilega de Santa Sofia. Tœts i palaz e i case i hera saqejade dai soldads, ma una qualc quarter l'è stait risparmiad grazie ai so abitants, qe i ha sobet dervid i porte al sultan e fait at de sotomission.
La plœ part di ciexe i è trasformade in mosqee (anc Santa Sofia), ma Maomet II al voliava vesser ol sovran anc di cristian, e l'ha evitad de trasformar qelle di quarter qi s'hera rendids senza combater. Al s'è limitad a fa jœstiziar una dexina de notabel (plœ ol princep Orhan, ol balio venezian e ol console catalan), e l'ha nominad un patriarca per i so suditi grec. La nœva sede la sarà la Ciexa di Sants Apostoli, la plœ granda de la citaa dopo Santa Sofia.
Dopo la conquista Maomet al sarà cognissid anc come Fātiḥ (ol Conquistador), e al sa farà ciamar Qaysar-ı Rum (Cesare di Romei).

La citaa la deventa la nœva capital (al post de Edirne), e la sarà ripopolada con l'imigrazion da tœt l'Impero Otoman, e ind i secoi sucessiv la tornerà al splendor qe al mancava ind i œltem agn de l'Impero d'Orient.
Dopo la conquista la sarà ciamada Istambul o Ḳosṭanṭīnīye in Orient (semper Costantinopel in Ocident) fina a la fin del Califad, quand la republica turca la sposterà la capital ad Ankara e la tegnerà come nom oficial adoma ol prim.[1]

Tentativ de riconquistaModifiché

Lampo BiragoModifiché

Dopo la toma de la citaa, ol Papa Nicolò V al g'ha l'intenzion de convocar una nœva croxada per riconquistar-la. Al nomina una comission de cardinai per stœdiar la quistion, e al domanda a Lampo Birago (un umanista milanes) de scriver ol pian general de la guerra. Per far-l l'impiega ol temp in tra ol lœi 1454 e ol marz 1455 (mis de la mort del Papa).[2]

Ol proget (ciamad Ad Nicolaum V pontificem maximum Strategicon adversus Turcos) preved de organizar un esercet de 12000 cavalier e 15000 fants, tœts italian, plœ 5000 cavalejer di oltre bande. Dopo un sbarc in Morea, i soldads i g'havress de fogar i grec a revoltar-s contra i turc e marciar a nord, infina a Costantinopel.[2]

La croxada l'è mai staita convocada, e per la mort del so plœ grand sostegnidor, e per la cressida de la potensa otomana. G'è anc de dir qe la Morea, dopo agn de guerre (adoma una dexina de agn prima i turc i hera reduxid in s'ciavituu 60.000 omegn) l'era in d'una condizion disastrosa. Dificel pensar qe ol sostegn imajinad del Lampo al saress rivad.[2]

Guerra de CrimeaModifiché

La Russia, dopo la fin de l'Impero Bizantin, l'era deventada la principala potenza ortodossa, lo Zar Ivan III l'hera sposad la nevoda de l'ultem imperador bizantin (mort senza eredi), Sofia Paleologa, e Mosca l'era anc ciamada la Terza Roma.[3]

Con la crisi de l'Impero Otoman ind el XVIII secol, i potenze europee i ha començad a interferir ind la politega turca. La Russia la circava un acess al Mediteraneo, e ind el 1833, dop vesser rivad a i porte de Costantinopel con un esercet de 10000 omegn, ol Zar Nicola I l'ha firmad col Sultan ol Tratad di Hünkâr İskelesi, col qual i nav russe i hera ol passaj liber ind i Dardanei e ind el Bosforo.[4] Preocupade da la Russia, França e Ingilterra ind el 1841 i ha siglad col nœv Sultan la Convenzion de Londra, con la qual l'era stabilid qe i streits i saress staits serrads per la Russia in cas de conflit.[4]

Stœf di cambiaments ind la politega de la Sublime Porta, Nicola I l'ha començad a pensar a una guerra per conquistar Costantinopel e ol controll definitiv in sœ i streits.[4]

Ind el 1853, col pretest de la tutela di Lœg Sants e de la popolazion ortodossa ind el Impero Otoman, l'ha diciarad guerra ai turc. Con l'intervent de França e Ingilterra e la fraca del Zar ind el assede de Sebastopoli, l'Impero Otoman l'è miga crollad fina a la fin de la Prima Guerra Mondial.[4]

Megali IdeaModifiché

 
Ol projet de la Megali Idea

Dopo l'indipendenza de la Grecia, la Megali Idea (in grec Μεγάλη Ιδέα, "Granda Idea") l'è stait l'obietiv del nazionalism grec. Ol projet al prevedeva de reunir tœts i grec (al temp presents anc sœ i coste turqe del mar Ejee e del mar Neger) ind un uneg stat con capital Costantinopel.[5]

Dopo la Prima Guerra Mondial, l'Impero Otoman l'è stait desligad e la Grecia l'ha ciapad la rejon de Smirna e la Tracia Oriental (tratad de Sèvres). La mancava adoma Costantinopel e la rejon di Streits, sota control internazional. Donca la Grecia l'ha diciarad guerra a la Turqia per obligar-la a renunziar a la so vegia capital. Dopo un periodo sfavorevol, grazie al Atatürk i turc i è rivads a vencer la guerra, e i grec i è staits descaçads vià anc da Smirne. In seguet al genocidio grec[6] (1914-1922) e al definiv scambe de popolazion (1923), i è terminade i rivendicazion greqe ind l'area, anc se al dé d'incœ la Megali Idea l'è deventada un di obietiv del partit grec Alba Dorada.[7]

Ind la culturaModifiché

 • In Grecia la toma de la citaa l'ha cread tante lejende e cants de la tradizion popolar, e l'imperador Costantin XI l'è un sant per la Ciexa Ortodossa.
 • Ind el 2012 l'è stait produxid in Turqia ol film Fetih 1453 (in ingles: Conquest 1453), qe al parla de la conquista de la citaa.[8]

RiferimentsModifiché

 1. Istambul ind la Treccani
 2. 2,0 2,1 2,2 (IT) Lampo Birago e la riconquista di Costantinopoli - Zhistorica
 3. (IT) Sofia Paleologo - Treccani
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 (IT) Europa contro Russia in Crimea, la prima volta - Limes
 5. (IT) Megali Idea - Treccani
 6. (IT) Greci del Ponto, l'altro genocidio - Avvenire
 7. (IT) Grecia: leader neonazisti greci vuole Istambul e Smirne - AnsaMed
 8. (EN) Imdb.com

BibliografiaModifiché