Cuntinuazziun analítica

IntrudüzziunModifega

Sa cunsíderi un puunt   dal plan cumpless e la séria da puteenz in  :

 

Chesta séria da puteenz la cunveerg in un ceert círcul   da centru   e dunca ga definiss una funziun ulumorfa  ; scrivemm   par ponn in evidenza ul puunt da desvilüpameent.

Cunsideremm un puunt   e desvilüpemm   in séria da puteenz da  :

 

Si al è ul caas che ul círcul da cunvergenza   da hesta darera séria al sia mia cuntegnüü in  , emm utegnüü una cugnussenza plüü àmpia da  , par mezz da la definizziun:

 

Chesta definizziun a l'è ben pusada, par che  .

Diremm che l'estenziun inscí utegnüda a l'è una cuntinuazziun analítica (u apó un prulungameent analítich) da  ; diremm apó che   a l'è una cuntinuazziun analítica da   e viceversa.

Par esempi, sa pöö facilmeent vidé che i dò seri da puteenz

  i  

i-è cadascüna una cuntinuazziun analítica da l'oltra. Nutemm che tüti dò i representa la funziun  . Plüü in generaal, si al è ul caas che  , definida a priori int un cungjuunt deerf  , sa la pöda restringí a un cungjuunt deerf   e dapress   la pöda vess prulungada a un cungjuunt deerf  , diremm que la növa funziun utegnüda a l'è una cuntinuazziun analítica da  .

I definizziun bàsichModifega

Un elemeent da funziun ulumorfa al è un para  , intúe   al è un cungjuunt deerf a cunessiun simpla dal plan cumpless,   una funziun ulumorfa definida in  .

Düü elemeent   e   i-è liàbil si al esiist una sequenza finida

 ,

tala che  ,   e, par tücc  ,

 

Diremm che   al è una cuntinuaziun analítica da   (u da  ).

Diremm apó, si a gh'è mia pussibilitaa da cunfüsiun, che cada elemeent al è una cuntinuazziun analítica da   (u da  ).

I elemeent   i-sa dirà liaa.

Una cuntinuazziun analítica al luungh d'un camin   a l'è una cuntinuazziun analítica   tala che  .

Al cuventa senza dübi regurdá che la cuntinuazziun analítica al luungh d'un camin saraa la cunserva mia, in generaal, i valuur da la funziun int un intuurn dal puunt da partenza: sa tegna in cüünt, par esempi, la determinazziun   da la funziun 'ariis quadrada cumplessa' tal que  , int un intuurn da de  . Sa pöö vidé  , in cuurdenaat pulaar, cuma l'aplicazziun ch'a la manda   , int úe   a índica l'uperazziun da ariis quadrada reala pusitiva.

Intütivameent, cuntinuemm   al luungh da la circumferenza ünitaa: dapress un giir cumplett, i.e. un incremeent da   istess a  , utegnemm un nööf elemeent da funziun ulumorfa   int un intuurn da  , ch'al a redüii a metaa l'incremeent da   dal argument da  . Dunca,  , i.e.  . Natüralmeent, un òolt giir da   na porta a nuvell al elemeent da partenza  .

Sa pöö vidé che ul cungjuunt di cuntinuazziun analítich d'un istess elemeent al furma da manera natürala una süperfiis da Riemann, numinada süperfiis da Riemann dal elemeent u apó cuntinuazziun analítica massimala, ch'a la esiist grazzia al Lema da Zorn.

Furmazziun da frunteer natüraalModifega

Sa cunsíderi un elemeent da funziun ulumorfa  : al pöö süceet che, par cada restrizziun   de   (i.e,   e  ) al esista nissüna cuntinuazziun analítica   da   tala che  . Si al è ul caas, diremm che   a l'è una fruntera natürala par l'elemeent  . Cunsideremm par esempi la séria da puteenz  : grazzia al teurema da Cauchy-Hadamard, la cunveerg íntal diisch  , e dunca la ga definiss una funziun ulumorfa  . Da plüü,  , alura che   luungh l'ass reaal.

Cuma ca

 , sa a

   .

In l'istessa manera,  , dunca   alura che   luungh l'ass imaginari: da manera generala,  , par cada nümar natüraal  , dunca   alura che   luungh un radi dal diisch ünitaa.

Ul cungjuunt di puunt da la furma   al è deens íntal círcul  , dunca   l'amett nissüna cuntinuazziun analítica a vargün puunt da chesta curva, ch'a l'è dunca una fruntera natürala.

Usservemm che   la pöö gnanca vess cuntinuada aj puunt da   cuma funziun merumorfa, par che, in cheest caas-chí,   s'anülaress int un cungjuunt cunt un puunt d'acümülazziun, e la saress dunca identicameent 0, vargott ch'al è faals.